• Przechowalnia 0
 • AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

  POCZYTAJ O NOWOŚCIACH W SKLEPIE - LINK

  e-Płatności

  Regulamin

  REGULAMIN  

    1. Postanowienia ogólne. 
   1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.autosystemy.eu.;
   1.2    W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest
  korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozila Firefox lub Safari;
  1.3    Sprzedawcą jest firma  AUTOSYSTEMY S.C. WEJHEROWO ANDRZEJ KRAWCZYK PIOTR KRAWCZYK z siedzibą  w 
  Wejherowie  ul. Gdańska 12 NIP 588-17-38-210  REGON 191410882;
  1.4    Podane w ofercie ceny, są cenami brutto. 
   2. Zakupy, płatności i dostawa.  

  2.1   Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
  2.2    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy
  i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
   2.3    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Wejherowie w godzinach 9 – 17 ,
  po uprzednim umówieniu się ze sprzedawcą.
   2.4    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty
  Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
   -          dane do wysyłki,
  -          wybór płatności (pobranie lub przelew),
   -          wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego
   koszt dostawy:
  a)       za pobraniem wg. cennika
  b)       przedpłata na konto wg cennika -       
    telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, -         
  ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
  2.5    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane :  

   AUTOSYSTEMY WEJHEROWO  SPÓŁKA CYWILNA Andrzej Krawczyk Piotr Krawczyk

  1. BANK PEKAO SA 76 1240 1239 1111 0000 1656 3218


  2. DLA KLIENTÓW PŁĄCĄCYCH Z ZAGRANICY  PKO PPLPW  76 1240 1239 1111 0000 1656 3218


  tytuł płatności: ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE( Proszę podać nr zamówienia)


  3.

  lub skorzystać z możliwości PRZELEWY24 jako operatora płatności
  (Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,)

  Płatność elektroniczna przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry).

  Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.
  Serwis  umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.


  Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl

  Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

  wkrótce : 

  Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA  jak i MASTER CARD   . W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.

     W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 500ZŁ PRZESYŁKA KURIEREM JEST GRATIS, ALE DO 30 KG.
  CHYBA, ŻE KUPUJACY I SPRZEDAJĄCY USTALILI INACZEJ ZANIM NASTAPI WYSYŁKA.


  2.6    Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie
  lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki; zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni.
  2.7    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru
  przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;  
  2.8   Waga towaru podana przez sprzedawcę, jest wagą przybliżoną, liczoną wraz z opakowaniem
  3. Odstąpienie od umowy.  ( link do wzoru odstąpienia od umowy)

  3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od nieniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  3.2 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34
  ust. 2 i art. 35.
  3.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od
  objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
  umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej
  rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  3.4 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik w linku
  3.5 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3.6 Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,
  konsument
  może także odstąpić od umowy:
  1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,LINK; - wysyłka tradycyjna poczta
  2) przez wysłanie poczta email na adres autosystemywejherowo@gmail.com lub sylwia@autosystemy.eu
  3.7 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
  3.8 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
  umowę uważa się za niezawartą.
  3.9 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
  wiązać.
  3.10 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
  koszty dostarczenia rzeczy.
  3.11 Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
  chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3.12 Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
  jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3.13 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
  3.14 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę
  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca
  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  3.15 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je
  ponieść lub nie
  poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  3.16 Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym
  zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt,
  gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
  3.17 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
  niej w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  chyba że przedsiębiorca nie poinformował
  konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z
  wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

  3.18 Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3
  i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
  w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
  rynkowa spełnionego świadczenia.
  Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 827

  3.19 Konsument nie ponosi kosztów:
  1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w
  ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy,
  jeżeli:
  a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie
  z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
  b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15
  ust. 3 i art. 21 ust. 2;
  2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
  b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania
  takiej zgody, lub
  c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
  3.20. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane
  przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów
  związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta
  od umowy.
  3.21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
  użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
  sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
  konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
  dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
  umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
  gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
  się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
  przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  "Szanowny Kliencie,

  Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

  Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  3.22 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
  1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń,
  reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej
  zawarcia,
  2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
  3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do
  równowartości 10 EURO,
  4) o prace budowlane,
   5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;  
   3.23 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
   2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych
  z jego osobą,
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   6) dostarczania prasy,
  7) usług w zakresie gier hazardowych;
    3.24 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw. 


   4. Reklamacja  
  4.1 Reklamację zanim zostanie wysłana do sprzedawcy, czyli Autosystemy Wejherowo, prosimy zgłaszać na adres
  AUTOSYSTEMY WEJHEROWO S.C. Andrzej Krawczyk Piotr Krawczyk 84-200 Wejherowo ul.Maszopów 17  lub na adres meilowy   autosystemywejherowo@gmail.com.
   4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:
   -  zgłoszenie wady (usterki),     
   -  roszczenie,
   -  dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
  4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
   4.4 Gwarancją są objęte  oferty, wg indywidualnego okresu jej trwania podanego na produkcie. Nie ma wpływu
  (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.  

  4.5 (W Polsce gwarancja nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Jednak nawet jeśli klientowi nie przysługuje gwarancja
  to zachowuje prawo do reklamacji z rękojmi - jeżeli nie jest konsumentem - lub z Ustaw konsumenckich jeżeli jest
  konsumentem.


   5. Poufność i ochrona prywatności.
    5.1 Firma AUTOSYSTEMY WEJHEROWO S.C.  jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych
  ofertach, dlatego  zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
  5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia,
  a  każdy klient ma prawo do ich wglądu. 

  5.3 Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

  5.4  Zgodne z ww. ustawą, klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
  usunięcia. Dane można przeglądać, zmieniać oraz usunąć po zalogowaniu do sklepu internetowego Autosystemy.eu.
  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

  5A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu.

  kliknij link do naszej polityki prywatności - tutaj

  6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię  
  6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu
  energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
   6.2  Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych
  powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
  6.3  Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
  1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku,
  etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
  2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym
  energię;
  3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego
  energię;
  6.4  Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
  6.5  Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz
  udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.     
   7. Postanowienia końcowe.
   7.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień /
  warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);
   7.2    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie np. PDF,
  oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

  7.3    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
  (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
  7.4    W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na
  podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
   7.5    Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: 1.
  W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany
  poinformować tę osobę o:
  1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna –
  o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
  2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych o
  dbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
  1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
  2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
  7.6    W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania
  naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm
  prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
   7.7    W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies
  podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone
  do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić
  stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej
  włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż
  na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji,
  informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu
  wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie
  można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie
  wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę
  "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").                                                                                         

   Wejherowo 25.05.2018       
  UWAGA: Logo producenta jest jego własnością, a na stronie umieszczone jest jedynie w celu informacyjnym, ułatwiającym identyfikację marki.
         

  INFORMACJE- WYSYŁKA GRATIS

  KIEDY NIE PŁACISZ ZA PRZESYŁKĘ? - SPRAWDŹ PRZESYŁKA GRATIS!

  Sprzedaję na Allegro
  Zobacz moje aukcje na Allegro
  DODATKOWE KATALOGI URZĄDZEŃ, ŚWIATŁA
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Czas wyświetlania strony: 0.068s